Oldalak

2010. augusztus 17., kedd

Moldova György: Kádár János (2006) 33/1. Mi csak barkácsoltuk a Történelmet; a nagy egyéniség ő volt

Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves elvtársak!
Megkezdjük Moldova György: Kádár János című könyvének  elektronikus közlését (a két kötetet 2007-ben már másodszor adta ki az Urbis Kiadó, a szerző 2006 nyarán fejezte be a kéziratot).
Az első kötet 240, a második 224 oldal terjedelmű. A kiadó szerint az elmúlt négy évben ez a könyv már több kiadásban kelt el, kb. ötvenezer példányban. A könyv ára 3 500 forint volt akkor - most kb. háromezer forint, antikváriumokban kb. kétezer/háromezer.
***
Be kell vallanom: életem során többször is megváltozott a Kádár Jánosról alkotott véleményem. Sokáig a nevét sem ismertem. 1952-ben, mikor felvettek a Színház- és Filmművészeti Főiskolára, és újságolvasóként, filmhíradónézőként, szeminárium hallgatóként tájékozódni kezdtem a politika világában, Kádár Jánosnak még a hírét sem lehetett hallani. „Leleplezett árulóként” életfogytiglanra szóló büntetését töltötte az Államvédelmi Hatóság Conti utcai börtönében. Ugyanott raboskodott még 1953 júniusában is, mikor Sztálin halála után megindult az olvadás, és Nagy Imre miniszterelnök meghirdette nevezetes reformprogramját. Ezt az utóbbi eseményt nem véletlenül említem meg, egyetlen olyan politikai fordulatot sem tudnék előhozni életemnek most már több mint hét évtizedéből, amely olyan kiábrándítóan hatott volna rám, mint ez a Nagy Imre-beszéd.
A legnyomorultabb proli sorból elindulva elkötelezett híve voltam a szocialista rendszernek, mely lehetővé tette számomra, hogy bekerülhessek egy főiskolára, és majdan elsőnemzedékes értelmiségivé válhassak.
Minden tőlem telhetőt megtettem viszonzásul: lankadatlanul tanultam, nyaranként dolgoztam a „nagy szocialista építkezéseken”, Sztálinvárosban, Kazincbarcikán, Inotán, erőmön felül jegyeztem béke- és tervkölcsönt, jártam „népnevelni”, legyőzve szégyenkezésemet, amiért esti nyugalmukban zavarom meg agitációmmal a gyanútlan és ismeretlen családokat.
Úgy éreztem, hogy Nagy Imre „júniusi programja” egyetlen gesztussal feleslegesnek, sőt károsnak minősítette minden buzgóságomat. Megírtam már, de most is kikívánkozik belőlem, hogy a beszéde után tízszer-hússzor is körbejártam a Móricz Zsigmond körteret, menet közben azt ismételgettem: ez nem az én rendszerem, ez már nem az én rendszerem. A sokadik kört megtéve már el is fogadtattam magammal ezt a tényt.
Ezentúl megpróbáltam másra összpontosítani az erőmet és az időmet. Akkoriban kezdtem komolyabban foglalkozni az írással, 1955-ben meg is jelentek az első novelláim. Kezdték megismerni a nevemet, barátságokat kötöttem fiatal írókkal, de nem csatlakoztam a körülöttük kibontakozó szekértáborokhoz. Az Írószövetségben és a Petőfi Körben zajló vitákat is elkerültem, de figyelemmel kísértem az egyre inkább felkavarodó politikai változásokat.
Nagy Imre és Rákosi Mátyás politikai párviadala nem érdekelt túlságosan. A cvikkeres miniszterelnök sorozatos kizárása, majd visszavétele a Magyar Dolgozók Pártjába lassan a napi viccek szintjére süllyedt. Egyszer Alfonzó, a parodista azzal kezdte produkcióját a Vidám Színpadon, hogy bejelentette: „óriási szenzáció! Nagy Imrét visszazárták a Pártba!”. A többi állami és pártkorifeus, hirtelen politikussá átvedlett író, tudós és más értelmiségi megnyilvánulásai sem keltettek bennem több bizalmat. Szózataik már sokszor kijátszott és cinkelt kártyalapok képzetét idézték fel.
Csak egy név gondolkodtatott el: Kádár Jánosé. Hallottam emlegetni, hogy három és fél éves rabság után, 1954 őszén szabadult ki a börtönből. A civil életbe visszatérve először gyári munkásként próbált elhelyezkedni, majd a budapesti XIII. kerület, Angyalföld párttitkára lett – szóltak a személyével kapcsolatos hírek. Ennél többet nem is tudtam róla, de kiábrándultságomban már csak az ismeretlenekről tételeztem fel valami jót.
Kádár János sokáig méltónak tűnt a bizalomra, mind az októberi felkelést megelőzően, mind az események alatt következetesen kiállt a szocialista eszme védelmében, bár egyre viharosabb jobboldali támadásokkal kellett szembenéznie. Leszámolt a Rákosi-klikk országlásának örökségével, feloszlatta az MDP-t és megalapította az új Magyar Szocialista Munkáspártot.
– Kis párt leszünk, de tisztességes! – mondta Kádár, és nekem életemben először jutott eszembe, hogy ez lehetne az a párt, amelybe érdemes volna belépnem. Ez ellentétben állt ugyan minden korábbi elhatározásommal, de tapasztalnom kellett, hogy az elvesztett hitnek legalább a gyökerei kitéphetetlenül benne maradnak a szívben.
Végül mégsem került rá sor, mert az események most is áthúzták az illúzióimat. 1956. november 1-jén este Kádár János eltűnt a Parlamentből, és csak november 4-én hallatott újra magáról. A szolnoki rádió hullámhosszán bejelentették, hogy Kádár vezetésével megalakult a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt kormány, „mely célul tűzte ki a nemzeti függetlenség megőrzését és a szocialista rend védelmét az ellenforradalmi erőkkel szemben”. A kormány a Szovjetunióhoz fordult azzal a kéréssel, hogy a Vörös Hadsereg támogassa törekvéseiben. Ez a deklaráció nem volt több utólagosan felrakott „fügefalevélnél”, a beszéd elhangzásakor már elindult a szovjet páncélosok rohama Budapest ellen.
Az 1848-as szabadságharc leverése óta, amelyben Miklós cár seregei is részt vettek, a „muszkavezető” jelző, mely a saját honfitársai ellen idegen segítséget kérő személyeket fedi, a legmélyebb megvetést kifejező megjelölések közé tartozik, Kádár Jánosra is rásütötték ezt a szégyenbélyeget. Akkoriban aligha volt nála gyűlöltebb ember az országban.
Az események az én sorsomra is kihatottak. A Főiskolán kibontakozó személyeskedő politikai szócsatákba nem szálltam be, de a körülmények úgy alakultak, hogy október 24-én reggel fegyvert fogtam, és csak november 6-án vagy 7-én hajítottam el egy óbudai átjáróban. Komolyabb akcióba nem keveredtem. Nem csatlakoztam egykori főiskolás társaim: Gáli József vagy Csongovai Per Olaf „szezon utáni” próbálkozásaihoz sem. Csak 2006-ban tudtam meg a televíziós híradóból, hogy egy akkor elsőéves filmrendező hallgató, bizonyos Szabó István mégis feljelentett a II/V-ös belügyi csoportfőnökségen „fegyveres ellenforradalmi tevékenységért”. Vagy engem, vagy őt nem vették komolyan a belső elhárítás emberei, de megúsztam egy hosszas kihallgatással és egy figyelmeztetéssel.
A környezetemben viszont sűrűn csapdostak a villámok. Előbb az osztályfőnökömet, Háy Gyulát tartóztatták le, aki a szovjet tankok betörésének reggelén beszélt a rádióban, a világ íróinak segítségét kérte – a felhívás eredménye ismeretes –, aztán évfolyamtársamat, Csurka Istvánt internálták.
Szüleim és testvéreim külföldre távoztak – egyszál magamra maradtam. Áprilisban már minden államvizsgát letéve a diploma megszerzése előtt álltam, de nem engedték, hogy egy, a Rajk-perről írott színdarabomat nyújtsam be, ezért otthagytam a Főiskolát, és beálltam egy pesti vállalathoz fűtésszerelő segédmunkásnak.
Mintegy másfél évet dolgoztam egy háromtagú partiban, változó munkahelyeken, lakásokban, pincékben hajladoztunk a radiátorok és kazánok mellett. Szinte minden pihenőidőnkben előkerült Kádár János személye. Munkatársaim mind gyűlölték őt, emlékszem, hogy egyikük milyen átkozódó mozdulattal emelte a kezét a mennyezet felé:
– Miért nem akad egy bátor ember ebben az országban, aki megölné ezt a szemét árulót?! Ennek nem szabad élni!
Nem mondtam ki, de akkoriban én is felvállaltam volna a merénylő szerepét, a sorsom fölött érzett minden elkeseredettségem a Kádár János elleni gyűlöletben csapódott le.
Ezek az érzelmek sokáig nem változtak bennem, legfeljebb az indulataim csillapodtak kissé az idő múltával. Undorodva olvastam az újságok lelkendező beszámolóját, hogy május elsején százezrek ünnepelték Kádár Jánost a Hősök terén rendezett nagygyűlésen. Ha nem is tudtam, de feltételeztem, hogy legtöbbjük néhány hónappal korábban még tüntetett ellene, és most csak a tömegszervezetek utasítása vagy személyes karriervágy hozta ki őket ide.
Később levetettem a szerelők lenolajtól, festéktől foltos munkaruháját, és visszatértem az értelmiségi életformába – már amennyiben rossz forgatókönyvek írása, mert ezzel foglalkoztam, megérdemli ezt az elnevezést. További évek teltek el, amíg maradék illúzióimat lehorzsolva átküzdöttem magam az irodalmi világ szűk bejárati kapuján. 1963-ban megjelent az első könyvem, nyolc évet vártam rá.
Ekkorra már befejeződött a kádári rendszer úgynevezett „kemény korszaka”, kiengedték a börtönökből az 1956-os cselekmények miatt elítélt politikai foglyokat. Az általános életszínvonal is emelkedett, mind több víkendház épült a Balaton mellett és a hegyekben, az első Trabantok és Wartburgok is elindultak nyugati portyákra.
Az én életem is megváltozott, a családom hazatért külföldről, megnősültem, gyerekeim születtek, íróként országos elismertséget szereztem, különféle díjakat is kaptam, de a Kádár-rendszer iránti fenntartásaim továbbra is megmaradtak. Nap mint nap össze kellett csapnom a kulturális élet tisztségviselőivel, a pártfunkcionáriusok önhitt és hatalmaskodó seregével, csak egy-egy jóindulatú, értem kiálló embernek, mindenekelőtt barátomnak és kiadómnak, Kardos Györgynek köszönhettem, hogy talpon tudtam maradni.
Ennek ellenére egyre őszintébb tiszteletet éreztem Kádár János személye iránt. A magam, belátom, laikus módján úgy ítéltem meg, hogy az ő eredeti szándékai a gyakorlatban eltorzulva önkényesen, sőt, a céllal szöges ellentétben álló formában valósulnak meg.
A Kádár-korszaknak és névadójának ilyetén különválasztása azonban önmagam előtt is kétesnek tűnt. Azt a régi legendát juttatta az eszembe, hogy „Ferenc József jó király volt, szerette a népet, csak azok a gonosz tanácsosok és végrehajtóik sanyargatták a népet”.
Hosszú időbe tellett, számtalan könyvet kellett elolvasnom, emberek sokaságával kellett elbeszélgetnem, míg megbizonyosodtam feltételezésem helyességében. Kádár János, bár egy pillanatra sem tagadta meg a magát szocialistának nevező állam- és pártapparátust, ettől visszatartotta kommunista fegyelme, állandó harcban állt vele. Kanyó András a Kádár Jánosról készített interjúsorozatában így tűnődik:
„…Kíváncsi volnák, hogy a Kádár-éra különböző szakaszaiban a pártapparátus mekkora hányada értette a kádári politikát. Azt hiszem, ezt már sohasem fogjuk megtudni. Vannak azonban tapasztalataim, amelyek arra utalnak, hogy az apparátus java része soha nem volt szívből-értelemből kádárista. Ahol tudott, ott tett keresztbe – gazdaságban, kultúrában, politikában – a kádárizmusnak. Részben ösztönösen, részben tudatosan. Azonban mindkét esetben ugyanattól az októl motiváltan. Érzékelte, hogy ami jó a népnek, az neki magának nem kedvező, épp a nép szolgálatára való alkalmatlansága miatt. Félni féltek Kádártól, hogy joggal-e, azt ma már megint nehéz dokumentálni. A nép mindenesetre hitt benne, joggal. Ezt azok a hajdan szájról szájra járó történetek bizonyítják, amelyek arról szóltak, hogy az Öreg megjelent X., Y., Z. elvtárs újonnan és közpénzen épült kacsalábon forgójában, kisajátíttatta és óvodát, szociális otthont, miegymást csináltatott belőle.”
Persze nem egyszerűen az apparátusról van itt szó, ha Kádár ellenségeiről beszélünk, hanem mindenféle belső dogmatizmusról, az „autentikus szocializmus” különféle válfajairól, népboldogító törekvésekről, amelyek „csoport- és személyes ambíciókat lepleztek…”.
Kádár kormányzásának szinte első pillanatától kezdve szembekerült a szektás, úgynevezett „munkás ellenzékkel”. Ennek tagjai a proletárdiktatúra elveinek feladásával vádolták őt, s szinte hetenként jártak Moszkvába feljelentgetni az éppen soron levő szovjet vezetőknél. Már 1957-ben előkerültek olyan dossziék, melyeket az ellene megfogalmazott orosz nyelvű panaszok töltöttek meg. Biszku Béla, Gáspár Sándor vagy Komócsin Zoltán feltehetően alkalmasnak érezték magukat arra, hogy Kádár János helyére lépjenek, vagy legalábbis a saját jelöltjükkel váltsák fel őt. Kádár ugyanúgy harcra kényszerült jónéhány jobboldali reformistával is. Voltak időszakok, mikor mind Kelet-, mind Nyugat-Európában népszerűbb volt, mint a saját pártjában.
Ezek a viaskodások nem törhették meg energiáit. Újra és újra szorítóba lép az a Kádár János, aki 1964-ben a szocialista világban egyedül meri méltatni a puccsal megbuktatott Hruscsov érdemeit. 1977-ben tárgyalóasztalhoz ül Ceauşescuval, huszonegy pontos egyezményt kötnek, a helsinki értekezleten kiáll a romániai magyar kisebbség érdekében. S aztán a még sohasem látott nyitás a világra: kitűnő viszonyt épít ki seregnyi polgári és szociáldemokrata politikussal. Magyarország elindul az Európába vezető úton.
Egyre közelebb kerültem a végnapjaihoz közeledő, majd a világból eltávozó Kádár Jánoshoz. Ez nem jelentett szorosabb személyi kapcsolatot, utoljára évekkel a halála előtt találkoztunk. Közben legfeljebb a megjelenő könyveimből küldtem neki egy-egy tiszteletpéldányt, melyet mindig udvarias levélben köszönt meg.
Furcsa ilyent mondani, de igazában a hiányával hatott rám, miként változott meg a világ az ő eltávozásával, kiviláglott, milyen sötét erőket tartott kordában harminckét éven át. Akkor nyerte el valódi rangját, mikor a személyiségét már módunkban állt összevetni életben maradt kortársaival és utódaival.
Egyszer már Kádár János halála után Aczél Györggyel beszélgettem Benczúr utcai irodájában, megkérdeztem tőle:
– Milyen emlék marad a világban a maguk vezetői gárdájáról?
– Semmilyen, mi csak barkácsoltuk a Történelmet. Egyetlen igazán nagy egyéniség volt köztünk: Kádár János.

Moldova György: Gumikutya (1967) 19/1. Ellopták a Gumikutya és Gumimacska Trösztöt

A szerző előszava
Ismerem a régi igazságot, hogy amelyik íráshoz előszó kell, azon az előszó már úgysem segít. Mégis ebben az esetben szükségesnek éreztem néhány megjegyzést fűzni munkám elé.
Öt évig dolgoztam ezen a kisregényen - a Kortárs nem tud érte annyi pénzt adni, amennyibe a felhasznált papír került - és még évek fognak eltelni, amíg késznek, vagy legalább is megfelelőnek tekinthetem. Mi az az ok, amiért mégis az olvasó elé terjesztem?
Csak a nyomtatott forma és az olvasók véleménye adhat választ, mennyire sikerült elérni célomat: a pozitív szatirikus hős megteremtését és a környezetével vívott harc ábrázolását.
Erről a témáról még nem írtak elméleti szakkönyvet - akit felkértek rá, tömören csak annyit felelt: bukjon le más! - tehát mégiscsak gyakorlatban illene megoldani a kérdést. Most vegye úgy az olvasó, mintha valamelyik latin klasszikust idéztem volna, sajnos, egy átkozott idézet sem jut az eszembe, és induljunk el a "Gumikutya és Gumimacska Tröszt" felé.
Moldova György
***
A város középpontjából a 77/A villamos vitt ki Angyalföldre, a „Gumikutya és Gumimacska Tröszt” gyártelepére. Kezdetben, míg a modern, úgynevezett Stuka kocsik jártak, harminc percig tartott az út, de később a Stukákat átirányították a Körútra, ide pedig a Közlekedési Múzeumból hoztak ki négy restaurált hegyi járgányt.
A közlekedési vállalat szégyellte ezeket a kocsikat, ezért igyekezett lehetőleg eldugni a belső végállomást, hogy minél kevesebben lássák őket. Különböző bérházak hátsó udvaraiból, pincéiből indultak a kocsik, míg meg nem találták a végleges indulási helyet a Budapest Építészettörténeti Kiállítás nagytermében, ahol csakugyan soha egy lélek sem járt.
A vállalat szégyenkezése nem volt egészen alaptalan: ezek a járgányok műszakilag valóban egy kissé elmaradottnak tűntek. Reggelenként kurblival kellett beindítani őket – a motor ilyenkor a Rákóczi-indulót játszotta –, estére viszont a kocsik annyira bemelegedtek, hogy nem akartak megállni, vascsövekkel kellett szétverni a transzformátort.
A menetidő fokozatosan felemelkedett két és fél órára, sőt télen négy órába is beletellett, amíg kiért a „Gumikutya és Gumimacska Tröszt”-ig. Ugyanis az öreg kocsik könnyen kisiklottak a fagyos pályán, a kalauz egy önborotva-készülékkel a járgány előtt haladt, és levakarta a jeget a sínekről.
A kocsi hátsó peronján a Szabó Ervin Könyvtár egyik részlege működött, az út tartamára kölcsönöztek könyveket, sokan olvastak, egy fiatal munkás, aki később szédítő tudományos karriert futott be, a Nobel-díj átvételekor kijelentette, hogy széleskörű ismereteit jórészt a 77/A villamoson szerezte, munkahelyre menet és jövet.
Ezen a járaton jórészt a „Gumikutya és Gumimacska Tröszt” munkásai utaztak, külföldi turistákat ritkán hoztak errefelé az idegenvezetők, igaz, hogy nem túl sok érdekeset tudtak volna mutatni ezen a környéken.
A „Gumikutya és Gumimacska Tröszt” egyáltalán nem különbözött a többi angyalföldi üzemtől. Rozsdás ablakrácsaival – melyek titokzatos módon füstöltkolbász-szagot árasztottak magukból – beilleszkedett a széles, poros utca egységes színébe.
A bejárat fölött a homlokzaton rajta maradt a régi tulajdonosoknak: „Katz és Grossartig”-nak a neve. Ezt egyébként a gyártmányokon is feltüntették, mert a külföldi cégek csak a régi, megbízható „Katz és Grossartig” márkával vették át a gyár készítette gumiállatokat. Később egyáltalán nem vették át, de akkor már senki sem tartotta fontosnak, hogy a márkán változtasson.
A kapu elé a szemközti „Fa- és Fémkutya Kombinát” rakta le dombokban a törmelékeit – éppúgy, mint a „Gumikutya és Gumimacska Tröszt” az átellenes oldalra. A dombokat természetesen senki sem hordta el, egy idő múlva, ha akarta, se tehette volna meg, mert már feltüntették őket a katonai térképeken is mint fontos tájékozódási pontokat.
A szakszervezet kiharcolta, hogy egy segédmunkás csákánnyal minden reggel lépcsőket vágjon a dombokba, így a dolgozók viszonylag könnyen át tudtak kelni rajtuk. Később a dombokon kikeltek az elköpködött narancsmagok, és valóságos narancsfa-erdő borította el a törmeléket, az illetékesek komolyan foglalkoztak azzal a tervvel, hogy a dombokat Állami Nemzeti Parkká nyilvánítsák.
A gyárudvar viszont annál rendezettebb képet mutatott. Az udvar fölé emelkedő tornyon ugyan még 1921. december 4-én megállt az óra, azóta egyfolytában fél hatot mutatott, a szerkezetet nem hozták rendbe, de a mutatókat naponta gondosan kiszidolozták. Finom pasztával felkenték a kövezetet is, a gyári táppénzcsalók megszokott trükkjei közé tartozott, hogy néhányszor végigsétáltak az udvaron, előbb-utóbb elcsúsztak, és eltörték a kezüket vagy a lábukat.
A szakmunkásgárda méltó volt ehhez a környezethez. Nem tűrt el semmiféle rendbontást. Szabályszerűen tíz perccel a munkakezdés előtt mindenki megjelent, kikészítették az aprópénzt, és osztottak, mire a duda megszólalt, a hívó már nyúlt is a talonért. Ezentúl a példás csendet legfeljebb egy-egy segédmunkás fegyelmezetlen kiáltozása zavarta meg, aki bent az öntőteremben megégette magát a forró gumimasszával.
A szakmunkások minden órában tíz percre letették a kártyákat, nyújtózkodtak, és bementek dolgozni a műhelyekbe, gondosan ügyeltek azonban, hogy legfeljebb tíz-tizenöt százalékkal teljesítsék túl a normát.
Az szinte magától értetődik, hogy ez a becsületes munkamorál egységes, jó kollektívát hozott létre. A munkások szervezetten jelentek meg a Vörös Gumi FC mérkőzésein, biztatásuknak volt köszönhető, hogy a gyári futballcsapat feljutott a hatodik osztályból az ötödikbe. Fizetésük négy százalékát leadták a „névnapalapra”, ugyanis minden munkatársuk nevenapját megünnepelték a hűvösvölgyi Nagyvendéglőben, kugli- és snapszliversennyel, utána baráti vacsorával.
Ha egy-egy szakmunkás nyugdíjba vonult, a gyártól aranyozott kártyacsomagot kapott ajándékba, ezenkívül továbbra is bejárhatott ultizni, azzal a megszorítással, hogy havonként legfeljebb ötszáz forintot nyerhetett.
Öregbítette a Tröszt hírnevét, hogy öntudatos munkásgárdája élen járt a szocialista temetkezés bevezetésében, pedig ez halottanként 300 forintjukba került, ugyanis ennyit kellett fizetniök a sírásóknak, akik a tanácsi búcsúztató után kiásták a koporsót, hogy a pap beszentelhesse, mielőtt újból eltemetik.
Még azt sem lehetett volna mondani, hogy a „Gumikutya és Gumimacska Tröszt”-ben többet loptak volna, mint más hasonló gyárakban. Az igaz, hogy otthon a Tröszt munkásainak családjában szegény gyereknek számított, akinek nem volt legalább száz-százötven gumikutyája és ugyanannyi gumimacskája, de Pipás Zsiga, a régi igazgató, joggal állapította meg: „A csokoládégyári munkásoknak sem kell levéltetűket fogni, ha egy kis édességhez akarnak jutni.”
Így zajlott az élet a „Gumikutya és Gumimacska Tröszt”-ben, és joggal lehetett remélni, hogy az üzem egykor majd a korszerűtlen technológia derűs aggkori végelgyengülésében múlik ki a világból, mikor egyik nap Pipás Zsiga váratlanul lebukott.
Az történt, hogy egy miniszteri látogatás alkalmával a miniszter a nagy futószalagterembe akart menni, de Pipás Zsiga tévedésből az üzemi konyha burgonyaraktárába vezette. Hiába védekezett, hogy ő sem ismerheti töviről hegyire az egész üzemet, még aznap áthelyezték Balmazújvárosba tejellenőrnek, utódjául Noch Józsefet nevezték ki.

Pártunk jelöltjei a 2010. évi önkormányzati választáson

2010. október 3-án, vasárnap a több mint 3 170 magyarországi önkormányzat megválaszthatja helyi képviselőit - az 1990-es gazdasági és politikai rendszerváltozás óta hatodszor.

A Magyarországi Szocialista Munkáspárt (MSZMP), ahogy eddig is mindegyik önkormányzati választáson tette, ezúttal is indul ezen a választáson. Ezúttal nem csak Újpalotán (Budapest, XV. ker.), hanem várhatóan Erzsébetvárosban (VII. ker.), Ferencvárosban (IX. ker.), és Angyalföldön (XIII. ker.) is.

A  XV. kerületben az ajánlásokat a Szentkorona (1990 előtt: Lenin) út 11. szám alatti párthelyiségünkbe várjuk, de természetesen kérésre elmegyünk értük. A Városházi Naplóban az alábbi szöveget jelentettük meg:

Az MSZMP Kerületi Szervezete azzal a kéréssel fordul a T. Választópolgárokhoz, hogy amennyiben ajánlásukkal megtisztelik pártunkat, az ajánlószelvényeiket a Budapest XV. kerület, Szent Korona útja 11. szám alatt lévő irodahelyiségünkbe
szíveskedjenek leadni.
Az irodában augusztus 21-től szeptember 2-ig a hét minden egyes napján 16 órától 18.30-ig ügyeletet tartunk. A feltüntetett időponton kívül, az ajánlószelvényeket az ajtón lévő levélnyíláson kérjük bedobni. További információkat a 06-20/51-49-514-es telefonszámon kaphatnak.

Az ajánlásokat augusztus 16. óta folyamatosan kézbesítik a választóknak. Az újpalotai, pestújhelyi és rákospalotai jelöltnévsor most,  augusztus 17-én kedden délben a következő (a névsort folyamatosan frissítjük, zárójelben a szükséges ajánlások számát közöljük, amelyet szeptember 3-ig, péntek négy óráig lehet gyűjteni a jelölteknek, illetve átadni a helyi választási bizottságnak):

1-es választókörzet (Rákospalota-Kertváros): Asztalos István (48 darab).

2-es választókörzet (Rákospalota-Ófalu): Deme Krisztina (47 darab).

3-as választókörzet (Rákospalota-Sódergödör): Bencz Richárd (42 darab). A jelölt már rendelkezik a szükséges ajánlásokkal, amelyeket a párt eljuttat a helyi választási irodához.

4-es választókörzet (Rákospalota-Szentmihályi út és környéke az M 3-as autópálya vonaláig): A jövő héten válik véglegessé (47 darab).

5-ös választókörzet (Rákospalota-István-telep): A jövő héten válik véglegessé (43 darab).

6-os választókörzet (Rákospalota-MÁV-telep): Benkő Gyula (50 darab).

7-es választókörzet (Nyugat-Pestújhely): A jövő héten válik véglegessé (52 darab).

8-as választókörzet (Kelet-Pestújhely): A jövő héten válik véglegessé (50 darab).

9-es választókörzet (Újpalota-Nádastó park és környéke): Barabás György (48 darab).

10-es választókörzet (Újpalota-MÁV-sporttelep és környéke): A jövő héten válik véglegessé (48 darab).

11-es választókörzet (Újpalota-Szilaspark): Berecz Jánosné (54 darab).

12-es választókörzet (Újpalota-Kőrakás park és környéke): A jövő héten válik véglegessé (50 darab).

13-as választókörzet (Újpalota-Kertváros): Ambrus Lajos (52 darab).

14-es választókörzet (Újpalota-Késmárk utca és környéke): Karsai András Mihály (51 darab).

Amint az ismert, a legutóbbi választáson, 2006-ban a párt kompenzációs listájáról Csaba Elemér bejutott az újpalotai önkormányzatba. Ő egyébként 1990 óta folyamatosan tagja az újpalotai testületnek, hiszen 1990-ben a Thürmer Gyula vezette MSZMP listájáról, 1994 óta pedig a Fazekas László vezette MSZMP listájáról jutott be összesen öt alkalommal az önkormányzatba. Legutóbb egyébként csak néhány szavazat hiányzott ahhoz, hogy Palotán rajta kívül még egy MSZMP-s is tagja legyen a testületnek. A legjobb eredményt éppen ezen a legutóbbi választáson érte el a párt.
Egy előzetes közlemény a jelenlegi és reménybeli választóinknak: a gyűjtés olyan jól halad, hogy gyakorlatilag már most, augusztus 18-án ki lehet jelenteni, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt egyéni jelöltjeinek néhány körzetben már összegyűlt a szükséges ajánlás, ami azt is jelenti, hogy a pártnak ismét lesz kompenzációs listája. Ez pedig azt vetíti előre, hogy a XV. kerületi önkormányzatban, csakúgy, mint 1990 óta, a következő négy esztendőben is lesz MSZMP-s képviselő.
Még tömörebben: az MSZMP-re leadott szavazat nem vész el, hiszen a körzeti győztesen kívül a többi jelöltre leadott szavazat átkerül a kompenzációs listára, és ott válik képviselői hellyé.

Rövid párttörténet és vezetői névsor

A Magyar Szocialista Munkáspárt marxista-kommunista eszmeiségű párt, amely 1956 novemberétől létezik.
1989 októberében az MSZMP XIII. kongresszusán kimondták a párt megszűnését, és megalakították helyette a Magyar Szocialista Pártot. December 17-én azonban az MSZMP másodszor is megalakult, ekkor Thürmer Gyula lett az elnök.
1993 tavaszán egy párton belüli népszavazás eredményeként a párt Munkáspártra változtatta a nevét. Emiatt azok, akik ezt nem fogadták el, elhagyták Thürmer Gyula pártját, és harmadszorra is létrehozták a Magyar Szocialista Munkáspártot. Ennek országos titkára a százhalombattai Fazekas László lett, országos titkárhelyettesei pedig Csaba Elemér (Újpalota) és Hirschler Tamás (Újbuda). Az idei tavaszi kongresszuson Fazekas László lemondott, Csaba Elemér eltávozott a thürmeri Kommunista Magyar Munkáspártba, Hirschler Tamás pedig már korábban átigazolt a Magyarországi Munkáspárt 2006-ba.
Az új vezetés tehát 2010 tavaszától a következő:
Országos titkár: Vitányi András (Érd).
Országos titkárhelyettesek: Kastély Sándorné (Újbuda), Karsai András (Újpalota).
A pártnak az alábbi 10 magyar településen vannak alapszervezetei (az összes tagság jelenleg kb. 130 fő):

Budapest
1. Újpalota–Pestújhely–Rákospalota (XV. ker.)
2. Angyalföld (XIII. ker.)
3. Újbuda (XI. ker.)
4. Ferencváros (IX. ker.)
5. Óbuda-Békásmegyer (III. ker.)
6. Újpest-Káposztásmegyer (IV. ker.)
7. Erzsébetváros (VII. ker.)
8. Józsefváros (VIII. ker.)

Pest megye

Érd (titkár: Vitányi András)
Százhalombatta (titkár: Fazekas László)

Az alábbi 4 megye 7 településen szintén vannak MSZMP-tagok:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Tornanádaska

Hajdú-Bihar megye
Debrecen

Nógrád megye
Balassagyarmat

Pest megye
Veresegyház
Erdőkertes
Kistarcsa
Pomáz

További 4 megye 9 településén pártoló tagjaink vannak:

Komárom-Esztergom megye
Dorog
Esztergom
Tokod
Tokodaltáró

Nógrád megye
Salgótarján
Bátonyterenye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyíregyháza
Tunyogmatolcs


Békés megye
Békéscsaba

Üdvözlet az olvasónak az MSZMP-től!

Kedves elvtársak, hölgyeim és uraim, és mindenki, aki erre a weboldalra
kattintott rá!
Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük önöket a Magyar Szocialista Munkáspárt országos szervezete nevében!
Ez az oldal azért jött létre, hogy önök a mai kor szellemének megfelelően, elektronikus úton, az interneten keresztül tájékozódjanak arról, amit mi, MSZMP-sek szeretnénk önökkel tudatni.
Igyekszünk minél több hírt, információt, esetleg hosszabb anyagot feltenni ide, hogy önök minél több elképzelésünkről, tervünkről, velünk kapcsolatos információról tudomást szerezzenek.
Megtisztelő érdeklődésüket megköszöni az oldal üzemeltetője:
a Magyar Szocialista Munkáspárt